Saytga kirolmay qolsagiz Telegram @erouz_pro deb qidiring
http://uz16.ru
KirishA'zo bo'lish Home
PEPSIUZ.NET - Yangi Taronalar Shu Yerda
Telegram kanalimiz JOIN tugmasini bosing
Наргиза
Ман Сизларгаяқинда бўлиб ўтган воқеаниайтиб бермоқчиман. Ишдачарчаб ўтирувдим ишда манданбошқа хеч ким қолмаганди, бирпайт битта аёл киши хонамгакириб келди. Аёлга разм солсам30-35 ёшлар атрофида,чиройли кийинган, маммаларикатта, кўти бели нозик бўлганиучун жудаям чиройликўринади.-Келинг ўтиринг, хизмат.Аёл ўзини таништирди, исмиНаргиза эканлигини айтди, 1986йилда туғилганлиги, маълумотиўрта-махсус эканини, эри 4йилдан бери Россиядаишлашини ва умуман оиласиучун пул жўнатмаслигини, 3 тафарзандини боқиш учун ишизлаб юрганини айтдиб чуқурхўрсиниб қўйди.Аёлга рахмим келиб биттатанишим ишчи керак деб айтибқўёвди эсимга тушиб Наргизагакомпютерни билсангиз сизга600 минг сўмлик иш бор дебайтдим, Наргиза хурсанд бўлибСиздан миннатдорман сизгабитта ўтириш қилиб берамандеди.Орадан 2 кун ўтиб Наргизаишда яхши ишлаётганиниайтиб бугун биззикига келингбирга ўтирамиз деб таклифқилди. Ишдан чиқаётсамНаргизани ўзи келиб кутибтурган экан. Ишимиздан унчаузоқ бўлмаган жойга бордик вакириб қарасам стол иштаханиочадиган қилиб чиройлитузатилган, Наргизага қарабшуерда яшайсизми, болларқани деб сўрадим, йўқ бу жойбитта дугонамни квартираси,қайнонам билмасин деб шу ергачақирдим, сездимки Наргизаишга жойлаганим учунминнатдорчилик юзасиданменга сиктиришни ўйлаган.Ўтириб коняк ичиб нозунематлардан едик шундаНаргиза ака сиздан биттаилтимос, эрим 4 йилдан бериРоссияда жудаям сиқилибюрибман деб секин ёнимгакелиб бошини елкамга қўйибўтирди манам секинэмчакларини мижиб охистақўлимни амчасига олиб борибклиторини масаж қилдим,Наргиза оёқларини очибакажон бошқа чидолмиман дебозодликка чиқишга тайёрқўтоғимни озод қилди, ўрнидантуриб юринг деб спалнига олибкетди ва йўл-йўлакай хаммакийимларини ечиб спалниёнига келганида мани ечинтирабошлади. Икковимизам ялонғочбўлиб эмчакларини кўтларинимижиб турсам, келингчидолмиман, тиқинг дебэркаланарди. Маники тошдайқотиб кетди, икки оёғинитепага қилиб амига қаттиқтиқдим ами сувланим турганэкан срази охиригача кирибкетди, сикиб маза қимадим,амида вопши катта экан. Бунисезган Наргиза ёқмадими, эримҳам айтарди аминг катталашибкетибди деб. Кейин ака илтимосман анчадан бери ўзимни ўзимқондириб келаман бугун манисиз қондирасиз. Мен қана қилибқондираман сан жалабниамингга қара қўлим бемалолкириб чиқадику десам,вазилинни олиб кўти аралашамига суртди ва маниқўлларимнга хам суртибқўлимни амига олиб борибтиқинг деди, манам секинқўлимни алини масажқилдимда тиқа бошладим,ишонасизми қўлим бемалоламига кириб чиқарди Наргиз эсакайфдан маза қиларди. Манамтезлаша бошладим амидан сувфантандек отиб кўзлариолариб кетди. Бу хол етти мартатакрорланди Наргизхолсизланиб ака ўзимниқондириш учун қўлимни амимгасуқиб кайф қиламан дебгапириб ётди. Қўтоғим янатурди оғзига бериб турдимдатўнқайтириб қўйиб кўтигатиқдим кўзларини юмиб охдеворди. 19 см қўтоғимниохиригача тиқиб қийнаймандеб ўйласам кўти ланг очилибётибди қўтоғимни тортиб оғзигабериб чиқариб ташладим.Кетаётсам ака илтимос хафтада1 марта бўлсахам шундоқ маниқондириб туринг сизга чиройлиқизларни топиб бераман дебвада бериб қолди.Орадан 1 хафта ўтди яна танишномер. Салом аликдан кейинака сизга битта чиройлисинигаплашиб қўйдим. Яна ўшаквартира ўтирдик, бу кимсўрасам дугонамни жияниэридан ажрашиб қўтоқсирабюрибди. Гаплашиб сикканиспалнига олиб кирдим аминичиқариб бақиртириб қилётсамНаргиз келдида Манзураниқўлини вазилинлаб ўтирибтуриб кайф қилди. КейинНаргиз тўғриси сан манга тўғрикелмайсан аминг вапши коттаэкан бошқа учрашмимиз десаммана жоним бор Манзура биланкайф қиламиз деб бир бириниялашиб қолишди. Орадан 1 ойўтгач Манзурани кўриб қолдимва Наргиза опанг яхшими дебсўрасам э опам хозиркасалхонада маткисинидаволатиб ётибди деди.
Xikoyani baholang (+104 | -115)
HomeOnline: 87